• ثبت پروژه
 • نمونه کار‌ها

قرارداد طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی زنیاک

دانلود قرار داد به صورت pdf
 • طرفین قرارداد این قرارداد در تاریخ ------- در محل -------- بین --------- با نمایندگی آقای -------- به سمت ------- تلفن -------- که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و شرکت توسعه و طراحی زنیاک به شماره ثبت ............... تاریخ ----------- به نمایندگی آقای ---------- به سمت ---------- با معرفی نامه ---------- تاریخ -------- به نشانی ...................... تلفن ................. .که منبعد مجری نامیده می شود، منعقد میگردد

تبصره شماره 1

نشانی های اعلامی فوق اقامتگاه قانونی طرفین بوده و طرفین مکلفند هرگونه تغییر نشانی را حداکثر طرف یک هفته به طرف مقابل اطلاع دهند در غیر این صورت کلیه مکاتبات و اخطاریه های ارسالی به نشانی فوق ابلاغ شده و قانونی محسوب می گردد.

ماده 1 – موضوع قرارداد

 • موضوع قرارداد عبارت است از طراحی، پیاده سازی و پشتیبانی --------- توسط مجری براساس شرح خدمات پیوست شماره یک قرارداد که جز لاینفک این قرارداد می باشد.

ماده 2 – مبلغ قرارداد و نحوه پرداخت

 • مبلغ قرارداد جهت اجرای کامل تعهدات مذکور در موضوع قرارداد -------- ریال معادل ---------- ریال می باشد که این مبلغ با توجه به صلاح دید مجری و با مشورت کارفرما به شکل فازبندی شده (که در پیوست ۱ قید شده است) به مجری، پس از اتمام هر فاز پرداخت خواهد شد.

تبصره شماره 2

۳۰ درصد از مبلغ کل پروژه بلافاصله در زمان عقد قرارداد از طرف کارفرما به مجری پرداخت میشود. لازم به ذکر است در ابتدای شروع پیاده‌سازی هر فاز مبلغ ۵۰ درصد و در پایان آن ۵۰ درصد دیگر از مبلغ فاز جاری به مجری پرداخت خواهد شد.

ماده 3 – کسور قانونی

 • کسور قانونی این قرارداد شامل تکلیف کارفرما به رعایت ماده 104 قانون مالیات مستقیم (بخشنامه شماره 382743/56 مورخ 04/11/1394) و مالیات بر ارزش افزوده بوده که توسط مجری در پیشنهاد قیمت لحاظ شده و مجری به موجب قانون مکلف به پرداخت مالیات هر صورت وضعیت بر اداره دارایی می باشد از این بابت کارفرما هیچگونه مسئولیت نخواهد داشت.

ماده 4 – مدت قرارداد

 • مدت اجرای قرارداد -------- می باشد و مدت پشتیبانی موضوع قرارداد ----- پس از تحویل و تایید ناظر قرارداد خواهد بود

تبصره شماره 3

زمان شروع قرارداد از تاریخ عقد قرارداد مورخ --------- لغایت -------- محاسبه خواهد شد.

تبصره شماره 4

در صورت عدم اتمام قرارداد در زمان مقرر، مجری متعهد به پرداخت خسارت به میزان 500.000 ریال معادل پنجاه هزار تومان به ازای هر روز دیرکرد می باشد.

ماده 5 – تعهدات مجری

 • پشتیبانی به مدت ------ از مدت اتمام کامل کار در صورت بروز مشکل در عملکرد سیستم در حیطه خدمات موضوع قرارداد که در پیوست شماره ۱ آمده است.

 • 1-6-مجری حق واگذاری موضوع قرارداد را به غیر جزئاً یا کلاً نخواهد داشت.

 • 2-6-مجری متعهد می گردد موضوع قرارداد را در مدت تعیین شده به نحوه مطلوب اجرا نماید.

 • 3-6-مجری متعهد می گردد کلیه اطلاعات و مستندات کارفرما را کاملاً محرمانه تلقی نماید.

 • 4-6-مجری متعهد می گردد کلیه مستندات و اطلاعات پروژه را به صورت رایگان در اختیار کارفرما قرار دهد.

 • 5-6-مجری متعهد است تعهدات ناشی از این قرارداد را براساس استانداردهای معمول و حرفه ای مورد تایید کارفرما انجام دهد.

 • 6-6-مجری مکلف است پس از دریافت اعلام خرابی و یا بروز هرگونه مشکل بصورت کتبی و یا شفاهی از سوی کارفرما در رابطه با موضوع قرارداد، نسبت به رفع آن ظرف مدت 24 ساعت اقدام نماید و تعطیلات رسمی و ساعات غیراداری مانع از رفع مشکل پیش آمده در مدت مقرر نمی باشد. در صورت عدم رفع اشکال، کارفرما می تواند بنا بر صلاحدید خود خسارات وارده را تعیین نماید و مجریحق هرگونه ادعا در این خصوص از خود سلب می نماید.

 • 7-6-مسئولیت حفظ امنیت سامانه در طول دوره پشتیبانی به عهده مجری می‌باشد. بجز در مواردی که بروز مشکل امنیتی ناشی از بستر سخت افزاری و ارتباطی کارفرما می باشد.

 • 8-6-مجری مکلف به آموزش رایگان و دستورالعمل پشتیبانی سیستم ناظر یا فرد معرفی شده از سوی کارفرما می‌باشد.

 • 9-6-ارائه گواهی ثبت نام شرکت موضوع مالیات بر ارزش افزوده و ارائه مفاصاحساب پرداخت وجه مذکور به اداره دارائی.

ماده 6 – تعهدات کارفرما

 • کارفرما حق درخواست کد منبع (Source Code) خدمات پیاده شده را ندارد (خارج از حالت تبصره شماره 5) و در نهایت بابت درخواست هرگونه ویژگی جدید (که خارج از حیطه‌ی پیوست این قرارداد است) مبلغ توافقی از این نظر به مجری پرداخت خواهد شد. در صورتی که زمانی مجری قادر به توسعه خدمات مورد نیاز کارفرما نبود موظف است تا کد منبع نرم افزار را تمام به کارفرما تسلیم نماید.

 • 1-6تامین بستر سخت افزاری و نرم افزاری مورد نیاز پروژه کاملاً به عهده کارفرما و به توصیه مجری می‌باشد. که کاملاً بر اساس نیاز های پروژه از سوی مجری تعیین خواهد شد.

 • 2-6چنانچه بعد از تایید سامانه که به تایید طرفین قرارداد رسیده است و در حال اجرا می‌باشد، کارفرما تغییرات اساسی درخواست نماید ملزم به پرداخت هزینه های آن به تشخیص مجوری و تصویب ناظر می‌باشد.

تبصره شماره 5

هرگاه که کارفرما تمایل داشته باشد می‌تواند با پرداخت هزینه‌ای جداگانه و مورد توافق بین هردو طرف قرار داد، کدمنبع خدمات مورد نظرش را به شکل کامل دراز مجری دریافت نماید.

ماده 7 – محرمانه بودن

 • کلیه اطلاعات و مدارکی که در اختیار مجری قرار داده می‌شود بایستی محرمانه تلقی شده و مجری موظف است که در حفظ و نگهداری اطلاعات آن مجدانه کوشا باشد. در صورت اثبات خلاف این امر، کارفرما می‌تواند ادعای خسارت نموده و در مراجع قانونی پیگیری قضایی نماید. مجری بایستی پس از اتمام پروژه کلیه این مدارک را به کارفرما مسترد نماید.

ماده 8 – فسخ قرارداد

 • کارفرما می تواند با دلایل موجه و قابل تایید داور بی طرف را انتخاب و در موارد زیر قرارداد را فسخ نماید:

 • 1-8 هرگاه کارفرما با دلایل و مدارک تشخیص دهد که مجری قادر به اجرای مطلوب موضوع قرارداد نیست و ادامه کار موجب ضرر و زیان کارفرما خواهد شد.

 • 2-8در صورتی که مجری نتواند به تعهدات خود عمل نماید و چنانچه تاخیرات به وجود آمده توسط مجری از مدت ------ تجاوز نماید، کارفرما می‌تواند قرارداد را فسخ نماید. بدیهی است در این صورت کارفرما متعهد است حقوق مجری را تا زمان فسخ قرارداد پرداخت نموده و مجری نیز موظف است کار انجام شده را تا زمان فسخ قرارداد بطور کامل در اختیار کارفرما قرار دهد.

 • 3-8طبق جزئیات مندرج در ماده ۲، کارفرما در هر مرحله از پرداخت ۷۲ ساعت زمان مجاز برای ارائه رسید پرداخت به منظور تایید آن را داراست در غیر این صورت پروژه در مرحله جاری متوقف خواهد شد. در صورتی که این دیر کرد به بیش از یک هفته برسد مجری حق فسخ کامل قرارداد را داشته و وجوه دریافتی تا آن لحظه در اختیار مجری باقی‌مانده و همه ی خدمات پیاده‌سازی شده تا آن لحظه به شکل کامل تحویل کارفرما خواهد شد.

ماده 9 – فورس ماژور و قوه قاهره

 • در صورت بروز حوادث قهریه و فورس ماژور چنانچه انجام موضوع قرارداد غیرممکن گردد قرارداد فسخ خواهد شد و چنانچه این حوادث باعث تعلیق در انجام موضوع قرارداد گردد اگر مدت تعلیق بیش از یک ماه باشد، کارفرما حق فسخ قرارداد را خواهد داشت و در صورتی که مدت تعلیق یک ماه یا کمتر از یک ماه باشد مجری مکلف است اقدام به انجام موضوع قرارداد نماید و مدت تعلیق به مدت قرارداد افزوده خواهد شد.

ماده 10 – مسئولیت های حقوقی

 • چنانچه مجری جهت اجرای کار از همکار یا سایر افراد استفاده نماید، کارفرما هیچگونه مسئولیتی در خصوص وضعیت کارکنان مجری از قبیل حوادث ناشی از کار یا استخدام و... ندارد. کارکنان مجری ملزم به رعایت شئونات اخلاقی و اسلامی می‌باشند. مسئولیت های حقوقی و جزائی ناشی از روابط کار و مقررات قانون تامین اجتماعی بر عهده مجری بوده و در این زمینه کارفرما هیچگونه مسئولیتی را عهده دار نیست. بدیهی است این امر رافع مسئولیت های شخصی افراد در مقابل قوانین حقوقی و جزائی نمی‌باشد. باشد.

ماده 11 – ضمانت حسن انجام کار

 • مجری ملزم است هنگام امضاء قرارداد چک بانکی معتبر به مبلغ --------- تومان به شماره ------- بانک ------- شعبه ------- از بابت تضمین انجام تعهدات به کارفرما تا پایان قرارداد بسپارد که پس از اتمام و انجام کار و تایید مسئولین مربوطه مسترد می‌گردد و وثیقه مزبور در صورت عدم اجرای مفاد قرارداد به منظور تامین خسارت وارده به کارفرما بدون قید و شرط قابل وصول خواهد بود.

ماده 12 – نسخه قرارداد

 • این قرارداد در ۱۲ ماده و ۵ تبصره و ۲ نسخه تنظیم شده است که کلیه نسخ دارای حکم واحد می‌باشند.

نام و مشخصات نماینده کارفرما

امضا

نام و مشخصات نماینده کارفرما

امضا